511 Jobs | 30 Resumes | 137 Companies

Kasutustingimused

Registreerudes internetilehekülje sinucv.ee (edaspidi: veebileht) kliendiks või luues veebilehe kaudu profiili või kuulutuse, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kliendilepingu tingimustega (edaspidi: tingimused), nõustud tingimustega ning kohustud täitma alljärgnevaid tingimusi. Tingimused kehtivad kõikide veebilehe klientideks registreerinud isikute või veebilehe vahendusel profiile või kuulutusi lisanud isikute (edaspidi: klient) ning veebilehe omaniku ja haldaja 89 OÜ (edaspidi: SinuCV) vahel tekkivate õigussuhete kohta.

I Mõisted

1.1. SinuCV – 89 OÜ, registrikood 12845820, asukoha aadressiga Mustamäe tee 50, Tallinn, Harjumaa 10621, kontaktandmed: abi@sinucv.ee

1.2. Veebileht – sinucv.ee, mis kuulub SinuCVle.

1.3. Teenused – kõik SinuCV poolt veebilehe vahendusel kliendile kasutamiseks võimaldatud teenused.

1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel osutab SinuCV klientidele teenuseid.

1.5. Hinnakiri – veebilehel püsival andmekandjal avaldatud hinnad, mis on aluseks SinuCV klientidele teenuste osutamisele.

1.6. Kasutajad – kliendid ja teised veebilehte külastavad isikud.

1.7. Klient – SinuCV veebilehel registreerinud isik või isik, kes loob veebilehe vahendusel profiili või kuulutuse.

1.8. Töökuulutus – kliendi poolt loodud kuulutus töötaja leidmiseks.

1.9. Tööotsija profiil – kliendi poolt loodud profiil tööotsijale töö leidmiseks.

1.10. Ettevõtte profiil – kliendi poolt loodud profiil ettevõttele, mille alla grupeeritakse antud ettevõtte töökuulutused.

 

1.11. Turvaelemendid – SinuCV poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi ja -parool või -paroolid, PIN-kalkulaator, ID-kaart, mobiil-ID või muu sarnane vahend, mille abil saab kasutaja siseneda kliendina veebilehele või mille kaudu SinuCV kliendi identifitseerib.

1.12. Konto – SinuCV poolt kliendile avatud konto, mille kaudu saab klient kasutada SinuCV teenuseid. Konto avatakse tähtajatult, kui SinuCV või klient ei lepi kokku teisiti.

 

II Üldtingimused

2.1. SinuCV annab kasutajatele tasuta külastamiseks veebilehe, mille vahendusel saavad kliendid luua ettevõtte profiile, tööotsija profiile ja tööpakkumisi. Tasulise teenusena saab tõsta enda profiili või tööpakkumise teiste hulgast esile.

2.2. Kliendid avaldavad kuulutused ja loovad profiile veebilehe kaudu omal vastutusel ja vabal tahtel ilma SinuCV mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta, on teadlikud kuulutuse avaldamise riskidest, õigustest ja kohustustest ning vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.

2.3. SinuCV ei vastuta kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest, kuid kohustub talle teatavaks saanud eksitava või ebaõige informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul eemaldama. Kui kasutaja teab ebaõigest informatsioonist, kohustub ta SinuCVle sellest viivitamata teatama.

2.6. SinuCV ei vastuta ühegi kliendi ebameeldiva või seadusevastase käitumise eest nii kuulutuse avaldamisel ega profiili loomisel.

2.7. SinuCV ei osale klientide vahel sõlmitud lepingutes ega ole nende pooleks. SinuCV ei ole ühegi kliendi esindaja, agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.

2.8. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja SinuCV vahel toimub elektroonilises vormis SinuCV vahendusel tingimustes või veebilehel avaldatud kontaktandmetel.

2.9. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad SinuCVle. Veebilehele kuulutuste ja profiilide kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab klient SinuCVle tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. SinuCVle kuulub õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

2.10. SinuCV teavitab kliente tingimuste muudatustest vastava teate saatmisega kliendi e-postiaadressile.

 

III Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

3.1.1. teha veebilehel kõiki SinuCV poolt võimaldatud toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja tingimustega;

3.1.2. saada teavet tema kontol tehtud tehingute ja toimingute kohta;

3.1.3. tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.

3.1.4. igal ajal ette teatamata sulgeda oma konto, millega loetakse kliendi ja SinuCV vaheline leping lõppenuks. Lepingu lõpetamisel muutuvad viivitamata sissenõutavaks kõik vastastikused nõuded, mis ei ole veel sissenõutavaks muutunud.

3.2. Klient kohustub:

3.2.1. esitama veebilehe kliendina registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime ja isiku- või registrikoodi all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja muid sidevahendeid;

3.2.3. andmete muutumisel teavitama andmete muutmisest või muutma need ise oma kontol hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates;

3.2.4. mitte kasutama veebilehte ebaseaduslikeks tehingu(te)ks või pettus(t)eks;

3.2.5. esitama veebilehe kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid ettevõtte profiili osas ning määratlema need tööotsija jaoks piisava täpsusega;

3.2.6. mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;

3.2.7. tasuma SinuCVle tasu kooskõlas hinnakirjaga;

3.2.8. teavitama SinuCV kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;

3.2.9. avaldama ainult töökuulutusi ja profiile, mille avaldamise õigust klient omab, ja kohustub tagama kasutusse andmise õiguse olemasolu kogu kuulutuse kehtivuse perioodil;

3.2.10. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed (ükskõik missugune informatsioon):

3.2.10.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.2.10.2. ei sisalda pakkumisi ilma eriloata keelatud või piiratud tsiviilkäibega sõidukite kasutamiseks;

3.2.10.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

3.2.10.4. ei ole vastuolus kehtiva õigusega ega vastuolus heade kommetega;

3.2.10.5. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.2.10.6. ei sisalda muude isikute reklaami (sh viiteid veebilehtedele jne) ega otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a SinuCV kirjalikul nõusolekul.

3.2.11. hoidma veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte;

3.2.12. koheselt informeerima SinuCV kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.2.13. koheselt informeerima SinuCV veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse.

3.2.14. Kliendi identifitseerimine ja veebilehel toimingute tegemine toimub turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist toimingute tegemiseks kliendi poolt loetakse võrdseks toimingute tegemisega kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.

3.2.15. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud kasutades turvaelemente, kehtivad SinuCV suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.

3.2.16. Kliendid nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Kliendiks registreerumisel annab kasutaja nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul.

3.2.17. Klient nõustub, et tingimuste muudatustest teavitamine toimub e-posti teel. Klient aktsepteerib, et teda on tingimuste muudatustest teavitatud, kui SinuCV on edastanud e-kirja kliendi e-postiaadressile.

3.2.18. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab klient käesolevaga SinuCVle oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt kliendi e-postiaadressile.

3.2.19. SinuCVl on õigus saata kliendile tasuta ringkirju, teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke ja turundusalaseid materjale. Klient võib igal hetkel keelata või piirata eelkirjeldatud teabe saatmist.

3.2.20. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et

3.2.20.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid.

3.2.20.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

3.2.20.3. on teadlik, et kliendid sõlmivad kõik lepingud ilma SinuCV sekkumiseta ja vahenduseta ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;

3.2.20.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil ning SinuCV ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu tema eest makse;

3.2.20.6. on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. SinuCV ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest.

3.2.20.7. tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja SinuCV tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.2.20.8. on teadlik asjaolust, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et SinuCVl ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut.

3.2.20.9. on teadlik ja nõustub sellega, SinuCVl on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele ning rikkumata salastatuse kohustust, võib SinuCV salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides klientide avaldatud üldise iseloomuga andmeid. SinuCVl võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi või kliendi esindajate kohta, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust.

IV SinuCV õigused ja kohustused

4.1. SinuCVl on õigus valida, kas ta lubab kasutajal end kliendiks registreerida.

4.2. SinuCVl on õigus kehtestada hinnakirja ja teenuse osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.

4.3. SinuCV on õigustatud ette teatamata omal valikul, kas piirama või tühistama kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema pakkumuse või kliendi konto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:

4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi, sh ei ole tasunud SinuCVle kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;

4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.3.3. teadlikult ja tahtlikult levitab SinuCV lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid pakkumisi;

4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vihkamist või esitab poliitilisi üleskutseid;

4.3.6. on surnud või lõppenud (likvideeritud);

4.3.7. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.

4.4. Kui kasutaja on kolmel järjestikusel korral turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud, on SinuCVl õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.

4.5. SinuCVl on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele, kui SinuCVle on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.

4.7. SinuCV teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida.

4.8. SinuCV on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.

4.9. SinuCVl on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.

4.10. SinuCV on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

4.11. SinuCVl on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

4.12. SinuCVl on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud ulatuses.

4.13. SinuCVl on õigus nõuda kliendilt viivist kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtinud hinnakirjas ettenähtud määras rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest.

V Isikuandmete töötlemine

5.1. SinuCVl on õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus andmeid, mida SinuCV on saanud kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi: andmed).

5.2. Klient annab nõusoleku SinuCVle andmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja kogutud andmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.3. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et veebilehe kasutamisel salvestab SinuCV informatsiooni, mida kasutaja või kliendi arvuti SinuCVle edastab.

5.4. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et SinuCVl on õigus kasutada „küpsiseid“ (cookies).

5.5. SinuCV kohustub – kui see on tehniliselt võimalik ja pooled on selliselt kokku leppinud – kasutama info edastamiseks krüpteeritud andmesidelahendusi.

5.6. SinuCV kogub ja salvestab andmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.7. SinuCV kasutab andmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja isikustamiseks.

5.8. SinuCV ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel.

5.9. SinuCVl on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle SinuCV poolt volitatud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

5.10. SinuCVl on õigus tingimustes sätestatud juhul edastada andmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole, advokaadibüroole jmt) ja võlgnevuse tasumata jätmise korral enam kui 365 päeva avaldada võlglase andmed veebilehel.

5.11. SinuCVl ja eelmises tingimuste punktis nimetatud isikul on tingimustes sätestatud juhul õigus edastada andmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

5.12. SinuCVl on õigus edastada kliendi andmeid teisele kliendile, kui eelnimetatud kliendid on pidanud läbirääkimisi või sõlminud lepingu.

5.13. SinuCV ei vastuta, kui kliendi andmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks kliendist tulenevatel asjaoludel.

Copyright © 2023 SinuCV | Terms and conditions | Privacy policy | About us